Salgsvilkår

Innledning:


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over
Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres
hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige
rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som
noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste rettigheter og
plikter forhandelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse
salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynetsveileder.


Innholdsfortegnelse:
1] Avtalen
2] Partene
3] Pris
4] Avtaleinngåelse
5] Betaling
6] Levering
7] Risikoen for varen
8] Angrerett
9] Forsinkelse og manglende levering kjøperens rettigheter og frist for å
melde krav
10] Mangel ved varen – kjøperens rettigheter
og reklamasjonsfrist
11] Selgerens rettigheter ved kjøperens
mislighold
12] Garanti
13] Personopplysninger
14] Konfliktløsning

1] Avtalen


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid
mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran så fremt det ikke strider
mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere.


2] Partene


Selger er Mittførerkort (loddo AS), Kongsgård alle 61, info@loddo.no, 925 740 543, og betegnes
i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,
og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3] Pris


Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den
totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere
kostnader som selger før kjøpet ikke har informert
om, skal kjøper ikke bære.


4] Avtaleinngåelse


Avtalen erbindende forbeggeparternår kjøperen
harsendt sin bestilling tilselgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommetskrive- eller tastefeil i tilbudetfra selgeren
i bestillingsløsningen i nettbutikken elleri kjøperens
bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.


5] Betaling


Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blirsendtfra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort
ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen
på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme
dag som varen sendes.
Vedbetalingmed faktura, blirfakturaen til kjøperen
utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen
fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager
fra mottak.
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6] Levering


Levering erskjedd når kjøperen, eller hansrepresentant, har overtatttingen.
Hvisikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen,skalselgerenleverevarentil kjøperuten
unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.Varenskal leveres hos kjøperen
medmindreannetersærskiltavtaltmellompartene.


7] Risikoen for varen


Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller
hans representant, har fått varene levert i tråd
med punkt 6.


8] Angrerett


Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan
kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom
fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er
sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden
for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:

Vedkjøp av enkeltstående varer vil angrefristen
løpe fra dagen etter varen(e) ermottatt.

Selges et abonnement, ellerinnebærer avtalen
regelmessig levering av identiske varer, løper
fristen fra dagen etter første forsendelse er
mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil
angrefristen løpe fra dagen ettersiste
leveranseermottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet
av den opprinnelige fristen dersom selgerikke før
avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger
angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarendegjeldervedmanglendeopplysningomvilkår,
tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen
kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake
til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager
fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper
dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen,
med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt
å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens
bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve ellerteste varen på en forsvarlig
måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er
forsvarlig og nødvendig, kankjøperenbli ansvarlig
foreventuellredusert verdipåvaren.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest
14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens
beslutning om å benytte angreretten. Selger har
rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt
varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem
dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


9] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter
og frist for å meldekrav


Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer
den forsent i henhold til avtalen mellom partene,
ogdetteikke skyldes kjøperenellerforholdpå kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra
selgeren.
Vedkravommisligholdsbeføyelser børmeldingen
av bevishensyn være skriftlig (for eksempele-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse
fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersomdetforeligger en hindring somselgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil
medføre enså storulempe eller kostnadforselger
at det står i vesentlig misforhold til kjøperens
interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene
falle bortinnen rimelig tid, kan kjøperlikevel kreve
oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om
han eller hun venter urimelig lengemed å fremme
kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å
levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.
Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen,kankjøperenhevekjøpet.
Kjøperkanimidlertidhevekjøpetumiddelbarthvis
selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder
dersom levering til avtalt tid var avgjørende for
inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er
avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren
har satt eller etter leveringstidspunktet som var
avgjørende forinngåelsen av avtalen, må krav om
heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at
kjøperen fikk vite omleveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreveerstatning forlidttap somfølge
av forsinkelsen.Dette gjelderimidlertid ikkedersom
selgeren godtgjør atforsinkelsen skyldes hindring
utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet
kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


10] Mangel ved varen

kjøperens rettigheter og
reklamasjonsfrist
Hvis detforeligger enmangel ved varenmå kjøper
innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller
burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at
han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper
haralltidreklamerttidsnokdersomdetskjerinnen
2mnd.framangelen ble oppdaget eller burde blitt
oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter
at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
av den erment å vare vesentlig lenger enn to år, er
reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes
kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering,
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve
erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Rettingeller omlevering
Kjøperenkanvelgemellomåkrevemangelenrettet
eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel
motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal
foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøkforsammemangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom
varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris
svarertil forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige
grunnertalerfor det, kan prisavslaget istedetsetteslikmangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan
kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er
uvesentlig.


11] Selgerens rettigheter ved
kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de
øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgereni henholdtilreglene iforbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde
varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve
avtalen hevetsamt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne
kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr
og etrimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen
betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper
selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge
med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom detforeligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel
ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersomkjøperenikkebetalerkjøpesummenihenhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående
varsel, blisendttil inkasso. Kjøper kan da bli holdt
ansvarlig for gebyr etterinkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte
varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer,
kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret
skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg
for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan
ikke belastes kjøpere under 18 år.


12] Garanti


Garantisom gis av selgeren eller produsenten, gir
kjøperenrettigheteritillegg tilde kjøperenallerede
har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærerdermedingenbegrensningeri kjøperensrett
tilreklamasjon og krav ved forsinkelse ellermangler
etter punkt 9 og 10.


13] Personopplysninger


Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysningererselger.Medmindrekjøperensamtykker
til noe annet, kan selgeren, itrådmed personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysningersomer nødvendig for atselgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.
Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert
til andre hvis det er nødvendig for atselgerskal få
gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemtetilfelle.


14] Konfliktløsning


Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9
og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan
kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23
400 500 eller www.forbrukerradet.no