Nullvisjon

Nullvisjon - Veien til en tryggere vei

Den betydelige økningen i kjøretøybruk de siste tiårene har utvilsomt knyttet verden sammen på en måte som aldri før, og kjøretøy har blitt hjørnesteinen i økonomien vår. Disse teknologiske fremskrittene har muliggjort effektiv transport av mennesker og varer over lange avstander, og har bidratt til å forme en globalisert verden. Dessverre har denne utviklingen også ført til en urovekkende økning i trafikkulykker.

Dette førte til fremveksten av Nullvisjonen, et initiativ som har som mål å redusere antallet drepte i trafikken til null. Norge har vært en pioner i dette arbeidet, og deres tilnærming har involvert forskjellige tiltak, inkludert satsing på kollektivtransport for å redusere avhengigheten av personbiler. Dette har vist seg å være en effektiv strategi for å minimere ulykkene på veiene.

Selv om Nullvisjonen har bidratt til betydelig reduksjon i antall trafikkulykker, er veien mot null drepte innen 2030 fortsatt en utfordrende oppgave. Dette krever ikke bare investeringer i alternativer til privatbilisme, men også en kollektiv innsats for å endre holdninger og kjørestil.

 

Bilde av to biler som under mørkekjøring opplæring.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser en positiv utvikling over tid. Antallet drepte og alvorlig skadde i trafikken har gått ned, og i 2020 var det første gang tallet gikk under 100 drepte. Dette indikerer at Nullvisjonen har hatt en målbar positiv innvirkning på trafikksikkerheten.

Imidlertid peker analysen av tallene også på et betydelig problem – en skjev fordeling mellom kjønnene når det gjelder involvering i ulykker. Menn har en tendens til å være overrepresentert i ulykkesstatistikken, og dette knyttes direkte til kjørestil og holdninger. En utfordring ligger i å adressere denne problematikken og arbeide for å endre kjøreoppførsel som er uforsvarlig og basert på overdreven selvtillit.

Samarbeid er nøkkelen for å oppnå Nullvisjonens mål. Det er avgjørende å erkjenne at trafikksikkerhet er et felles ansvar, og alle må bidra ved å følge trafikkregler, unngå ruspåvirket kjøring og respektere medtrafikanter. Forebygging er essensielt, og det starter med å forhindre situasjoner der man havner i kjøretøy med en beruset sjåfør.

Som vi feirer ettårsdagen for Nullvisjonen, oppfordres alle til å fortsette å arbeide sammen mot målet om null drepte i trafikken. Ved å opprettholde fokus på trafikksikkerhet, endre holdninger og praktisere ansvarlig kjøring, kan vi alle bidra til å forme en fremtid med tryggere veier for alle. Lykke til videre på veien!

Hva er nullvisjonen?

Nullvisjonen er en trafikksikkerhetskampanje og tilnærming som har som mål å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken til null. Konseptet ble først introdusert i Sverige og senere adoptert av andre land, inkludert Norge.

Nullvisjonen er basert på prinsippet om at ingen menneskeliv bør gå tapt eller bli alvorlig skadet som følge av trafikkulykker. Denne ambisiøse tilnærmingen krever en grundig endring i holdninger, praksis og politikk knyttet til trafikksikkerhet.

De viktigste elementene i Nullvisjonen inkluderer:

  1. Ingen drepte eller hardt skadde: Målet er å eliminere tapet av menneskeliv og alvorlige skader i trafikken.

  2. Systemperspektiv: Nullvisjonen erkjenner at feil og ulykker vil skje, men den legger vekt på å skape et trafikksystem som er tilgivelig og som minimiserer konsekvensene av feil.

  3. Ansvar og samarbeid: Nullvisjonen innebærer et samarbeid mellom myndigheter, veiutviklere, kjøretøyprodusenter og samfunnet generelt for å implementere tiltak som kan bidra til å nå nullmålet.

  4. Trafikksikkerhetskultur: Endring i folks holdninger og adferd er sentralt i Nullvisjonen. Dette inkluderer bevisstgjøring om risikofaktorer, respekt for trafikkregler og ansvarlig kjøreoppførsel.

Norge har vært en pådriver for Nullvisjonen, og landet har implementert en rekke tiltak, inkludert investeringer i kollektivtransport, veiforbedringer og bevisstgjøring, for å redusere antall trafikkulykker. Målet er å skape en trafikksituasjon der menneskeliv ikke settes i fare, og alvorlige skader unngås så langt som mulig.